مراسم ختم مجازی

ختم مجازی توسط هجران برگزار میشود