اجرای مراسم ترحیم به همراه سازهای عرفانی نی و دف ، تار