حلوا و خرما مراسم ترحیم

حلوا و خرما مراسم ترحیم مرگ و غم از دست [...]